Teknisten apuvälineiden käyttö kotihoidossa vähäistä ja haasteellista

Vanhusten hoidon tehostaminen teknisten apuvälineiden käytöllä on tapahtunut osittain yksityiskodeissa asuvien vanhusten hoidon laadun ja turvallisuuden kustannuksella. Näin toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tuoreessa raportissaan. Raportissa mainitaan myös KÄKÄTE-projekti ja sen tulokset useaan kertaan, samoin johtopäätökset ovat osittain samoja kuin KÄKÄTE-projektissa.

Teknisten apuvälineiden käyttöönotto muuttanut asiakastyön laatua. Asiakkaille annettavaa välitöntä hoitotyöaikaa on kyetty lisäämään, mutta samalla asiakkaan näkökulmasta henkilökohtaisen läsnäolon laatu on kuitenkin muuttunut.

VTV:n mukaan vanhuspalvelulain velvoitteet ovat kiristäneet laitoshoitoon sijoittamisen edellytyksiä ja velvoittaneet kunnat selvittämään mahdollisuuksia vastata kotona asuvien vanhusten palvelutarpeisiin muun muassa teknisillä apuvälineillä. Teknisten apuvälineiden käyttö vanhusten kotihoidossa on kunnissa edelleen vähäistä. Kodeissa asuvien vanhusten yleisin apuväline on edelleen pelkkä turvapuhelin.

Valtion tulisi ohjauksellaan tukea teknologian käyttöä. Esimerkiksi tietoverkkoinfrastruktuuria ei ole vielä saatu valtakunnallisesti toimivaksi, minkä seurauksena kuntien edellytykset hyödyntää teknologiaa vaihtelevat. Hankkiessaan teknisiä apuvälineitä kunnilla ei myöskään aina ole riittävästi osaamista apuvälineen käyttöönottoon ja arviointiin.

Asiakasturvallisuuden näkökulmasta teknisen apuvälineen oikea käyttö on olennaisen tärkeää. Henkilöstön osaaminen ja tieto teknisistä apuvälineistä voi kuitenkin olla puutteellista, eikä apuvälinekeskuksissa välttämättä kunnolla varmisteta, että asiakkaat osaavat käyttää apuvälinettä. Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen pitäisi sisällyttää opintoja teknisistä apuvälineistä ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Suomessa ei ole selvitetty sitä, millaisia kustannuksia teknisten apuvälineiden hyödyntäminen vanhuspalveluissa ylipäänsä aiheuttaa. Tarkastuksen perusteella kotona asumista tukevan teknologian kustannukset tulisi selvittää mahdollisimman monipuolisesti.

Linkki Valtiontalouden tarkastusvirasto