Teknologian käyttö hyvän vanhuuden tukena etenee hitaasti

Ikäteknologian käyttöönotto vanhojen ihmisten arjen helpottajana ja turvallisuuden lisääjänä etenee Suomessa vielä hitaasti. Laitteita ja niiden ympärille rakennettuja palveluita on jo markkinoilla jonkin verran, mutta toistaiseksi niitä hyödynnetään vanhuspalveluissa ja kotona asumisen tukena varsin vähän.

Asia kävi ilmi, kun vanhusalan toimijat selvittivät Käyttäjälle kätevä teknologia -hankkeessa ikäteknologian käyttöönoton etenemistä. Tänään julkaistu Ikäteknologian hyvät käytännöt -selvitys kuvaa teknologian käyttöönoton haasteita ja onnistumisen edellytyksiä.

Selvityksessä kartoitettiin kokemuksia teknologian käyttöönotosta ikäihmisten kotona asumisen tukena. Selvityksen 12 case-esimerkkiä havainnollistavat, mitä tarvitaan, jotta teknologiset ratkaisut aidosti hyödyttävät sekä vanhusta että palvelun tuottajaa.

“Kotona asumisen tukemisessa ei kannata edetä teknologia tai laite edellä, vaan kehittää uutta tapaa toteuttaa palvelukokonaisuutta”, sanoo kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksesta.  

“Teknologia ei saa jäädä irralliseksi lisäksi, vaan sen on helpotettava ikäihmisen arkea, omaisten huolta ja ammattilaisten työntekoa. Kyse ei ole vain laitteiden käyttöönotosta, vaan hyvien toiminta- ja palvelukonseptien kehittämisestä soveltuvaa teknologiaa käyttäen.”

Onnistuneessa teknologian käyttöönotossa huomioidaan yksilölliset tarpeet, tilannetekijät, teknologian konkreettiset hyödyt ja riittävä perehdytys sen käyttöön.

Avainroolissa ovat sitkeät teknologia-aktivistit, jotka tunnistavat käyttöönoton eri osapuolten näkökannat ja pystyvät viemään teknologiatietoa ja -osaamista kehittämistyöhön ja päätöksentekoon.  

Ikäteknologiakeskus – ikäihmisen hyvän arjen tukena

Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) oli Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen hanke vuosina 2010-14. Työtä jatkavat Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hanke 2015-17 sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n kesällä perustettu Ikäteknologiakeskus toimii teknologia-aktivistina tukien järjestöjä ja muita asiantuntijatahoja sekä palveluntuottajia tarjoamaan ikäihmisille tietoa teknologisista ratkaisuista ja niiden käytöstä.

Keskus kokoaa ajantasaista tietoa, hyviä käytäntöjä ja kokemuksia teknologian hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi. Keskus verkottaa alan toimijoita ja edistää näiden yhteistyötä. Ikäteknologiakeskus edistää ikäihmisten osallisuutta teknologisoituvassa yhteiskunnassa ja digitalisaatiossa sekä tarjoaa ikäihmisille vaikuttamismahdollisuuksia. Se nostaa iäkkäiden käyttäjien tarpeet teknologian kehitystyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lisätietoa:

Kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen
Ikäteknologiakeskus / Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
sanna.kaijanen@valli.fi, 040 5081716

Konsultti Paavo Viirkorpi
paavo.viirkorpi@kolumbus.fi, 050 553 1951

Lataa raportti pdf-tiedostona
Viirkorpi Paavo: Ikäteknologian hyvät käytännöt. KÄKÄTE-raportteja 7/2015

Raporttia voi tilata myös paperiversiona Vallista (http://www.valli.fi/julkaisut//) ja Vanhustyön keskusliitosta (tuote@vtkl.fi). 

Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus ikäihmisen hyvän arjen tukena. Kokoamme yhteen ja välitämme ikäteknologiaan liittyvää tietoa, osaamista, kokemuksia ja menetelmiä. Varmistamme, että iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ikäteknologiakeskus on osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n toimintaa. Sen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta. Liitolla on 70 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Liitto kehittää vanhuspalveluja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota sekä toimii jäsenjärjestöjensä edunvalvojana.