Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.9.2023

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojen käsittelytapaa.

Noudatamme korkeaa tietosuojatasoa. Henkilö- ja tunnistamistietoja kerätään tiettyjä määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten. Tietoja ei käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. 

1 Rekisterin pitäjä
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
puh. 050 330 5884, info@valli.fi

2 Vastuuhenkilö
Virpi Dufva, toiminnanjohtaja
Osoite sama kuin edellä
puh. 050 365 4664, e-mail virpi.dufva@valli.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heidi Nieminen, järjestökoordinaattori
Osoite sama kuin edellä
puh. 050 330 5884, e-mail heidi.nieminen@valli.fi

4 Rekisterin nimi
1. Jäsen-, verkosto- ja sidosryhmärekisteri
2. Tiedotusrekisteri (mm. mediakontaktit)
3. Digiraadin yhteystietorekisteri
4. Vanhustyön Trainee -toiminnan nuorten yhteystietorekisteri

5 Tietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden, asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin sekä sidosryhmäviestintään (esimerkiksi asiakas-, verkosto- ja jäsenviestintään).

6 Rekisterin sisältämät tiedot
Rekistereissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- organisaatio
- nimike
- kohdassa 4 kuvattuun toimintaan, palveluihin ja tapahtumiin sekä viestintätoimenpiteisiin liittyvät tarpeelliset tiedot (esim. laskutustiedot)

7 Tietolähteet
Rekistereihin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti VALLIn omasta toiminnasta ja rekisteröidyiltä itseltään (henkilöstö, luottamushenkilöt, koulutuksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujat sekä verkostoihin ja muuhun VALLIn toimintaan ilmoittautuneet ym.). Tiedottamiseen käytettäviä sähköpostiosoitteita kerätään pääosin verkkosivuilta sekä koulutuksista, tilaisuuksista ja tapahtumista.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilön suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

8 Tietojen luovutukset ja siirrot

VALLIn rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle tahoille ilman asianomaisen erillistä suostumusta. Rekisterin nro 1 ja 2 yhteystietoja voidaan siirtää VALLIn viestintäsopimusyhteistyökumppaneille vain ennalta sovittuja ja asiallisia tiedotustoimenpiteitä varten. VALLIn rekistereiden tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Tietojen suojaus ja säilytysajat
Rekisterit sijaitsevat VALLIn suojatulla verkkopalvelimella, jonne pääsy on vain VALLIn henkilöstöllä. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön tarvitaan aina henkilökohtaiset kirjautumistunnukset, ja niihin on pääsy vain niillä henkilöstön jäsenillä, jonka on perusteltua rekistereitä käyttää (erityisesti nro 3 ja 4). Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan alkuperäiseen tarkoitukseensa.

10 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai poistattaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi, korjaamiseksi tai poistamiseksi tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@valli.fi

11 Yhteydenotot
Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kolme (3) nimetylle yhteyshenkilölle tai osoitteeseen info@valli.fi

12 Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme asiasta laittamalla nettisivuillemme asiasta ilmoituksen.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi

TOP