Digiraati - tietoa ammattilaisille

Yli 65 -vuotiaiden Digiraati on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksen kehittämänä ja koordinoima ikääntyvien ja vanhojen ihmisten oma verkosto. Digiraadissa ikääntyneet ja vanhat ihmiset pääsevät haluamallaan tavalla osallistumaan digitaalisten ja teknologisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen, kertomaan kokemuksiaan ja tarpeitaan sekä vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman monen arki on itselleen omannäköistä, mielekästä, helppoa ja yhdenvertaista toisten kanssa.

Yli 65 -vuotiaiden Digiraati on toimivaksi osoittautunut digitaalisen osallisuuden vahvistumisen, vanhojen ihmisten äänen kuulumisen sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen toimintaa. Haluamme jakaa Digiraati -konseptimme myös muiden toimijoiden käyttöön, ja sitä voi soveltaa haluamallaan tavalla.

Lataa konseptin saavutettava versio (pdf): Saavutettava Digiraadin konsepti.

Voit ladata Digiraati -konseptin kuvion pdf:nä. Ladattava Digiraati -konseptin kuvio.

Digiraadin konseptin kuvaus

MIKÄ ON DIGIRAATI? 

Digiraadin tavoitteena on edistää ikäystävällistä yhteiskuntaa varmistamalla ikääntyvien ja vanhojen ihmisten tarpeet digitaalisissa palveluissa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottajina. 

Digiraati koostuu yli 65-vuotiaista henkilöistä, jotka vapaaehtoisesti haluavat olla toiminnassa mukana. Raadissa yli 65-vuotiaat pääsevät vaikuttamaan oman arjen ja tulevaisuuden digi- ja teknologiaratkaisuihin. Toimiakseen raadissa henkilöllä ei tarvitse olla aiempaa tietoa tai osaamista esimerkiksi digitaalisista palveluista ja -laitteista. Mitä moninaisempi joukko raadissa toimii, sen moninaisemmin kehitetyt digi- ja teknologiaratkaisut osaavat huomioida erilaisia kansalaisia ja heidän moninaisia tarpeitaan.  

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen Digiraadissa voi olla mukana monella tapaa: 

 • voi osallistua erilaisiin työpajoihin, keskustelu- ja kehittämistilaisuuksiin, vierailuihin 
 • voi vastata erilaisiin kyselyihin tai haastatteluihin joko sähköisesti tai muilla tavoin 
 • voi vastaanottaa ajankohtaista tietoa raadin toiminnasta ja teemaan liittyvistä ajankohtaisista uutisista 

Raadin jäsenet voivat itse valita, millä tavoin ja kuinka usein he haluavat olla toiminnassa mukana. Raatilaiset saavat tietoa ja kutsuja haluamallaan tavalla (sähköpostilla, kirjepostilla, tekstiviesteillä). (VALLI ry 2023) 

MIKSI TOIMINTAA TARVITAAN? 

Yhteiskunta digitalisoituu ja teknologistuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. On tärkeää, että kaikilla kansalaisilla on halutessaan mahdollisuus osallistua digitaalisen yhteiskunnan toimintaan. Digi ja teknologia tulee tulevaisuudessa olemaan yhä suuremmassa roolissa myös ikääntyneiden palveluiden toteuttamisessa, kotona asumisen tukemisessa sekä arjessa (mm. THL 2023, VALLI ry 2023) On tärkeää, että kehitettävissä ratkaisuissa on mahdollisimman hyvin huomioitu erilaiset käyttäjät erilaisine tarpeineen.  

Ikääntyvien ja vanhojen ihmisten mielikuvat ja asenteet voivat olla digiä ja teknologiaa kohtaan yksipuolisia ja varautuneita, eikä digin ja/tai teknologian hyötyjä ja mahdollisuuksia välttämättä tiedetä. Jotta ikääntyvät ja vanhat ihmiset innostuvat teknologiasta ja rohkaistuvat sen käyttöön, he tarvitsevat positiivisia kokemuksia teknologiasta ja sen eri käyttömahdollisuuksista. Positiivinen kokemus syntyy osallistamalla ikäihmisiä ja tarjoamalla tukea sekä onnistumisen kokemuksia teknologian käytöstä. Osallisuus edesauttaa ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä hankkimaan teknologiaa ja ottamaan sitä käyttöön. Toiminta siis osaltaan edistää digiin ja teknologiaan liittyviä myönteisiä asenteita ja vahvistaa ikääntyvien ja vanhojen ihmisten digiosallisuutta. (VALLI ry 2023) 

DIGIRAADIN KONSEPTI 

KONTAKTOI 

 • Viestinnän eri keinot
  Digiraadin kokoamiseen edellytetään kohderyhmäläistöistä viestintää ja markkinointia sekä innostuksen herättämistä. Erilaisissa viestintämateriaaleissa (mm. somejulkaisut, kutsukirjeet, ilmoitustaulu -mainokset ymv.) on tärkeää olla lyhyt ja ytimekäs sekä tuoda esiin se, miksi tilaisuus hyödyttää kohderyhmää. Kartoita, voivatko erilaiset ikääntyneiden parissa toimivat organisaatiot auttaa viestin jakamisessa. Muista kohderyhmälähtöinen viestintä eli varmista viestintää tehdessäsi, ettet esimerkiksi käytä liian teknistä kieltä. Digi aiheena on monelle ikääntyneelle vieras ja luotaantyöntävä, joten pyri viestinnälläsi innostamaan myös ei-digiä taitavia ikääntyneitä mukaan. 
 • Jalkautuminen ja innostuksen herättäminen
  Läsnätilaisuudet (messut, puheenvuorot, aiheeseen liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat) ovat tehokkain keino tavoittaa kohderyhmää mukaan toimintaan. Kohderyhmä saa kysyä mieltä askarruttavista asioista, tai innostuu tilaisuudessa muutoin digistä ja teknologiasta. VALLIn Ikäteknologiakeskus kiertää palvelutaloissa ja ikääntyneiden messuilla kertomassa digin ja teknologian mahdollisuuksista, kokeiluttamassa VR-laseja tai esittelemässä Konstikoppaa ® Aiheesta innostuneet ja kiinnostuneet voivat samalla liittyä Digiraati-verkostoon. Myös heille, jotka tulevat yksittäiseen Digiraati -tilaisuuteen, voi tarjota mahdollisuutta liittyä verkostoon, jolloin verkostolaiset saavat suoraan tietoa ja kutsuja seuraavista tapahtumista.  

 

VERKOTA 

 • Palveluiden tuottajat ja kehittäjät
  Digiraadin toiminnan ydin on osallistaa ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä digitaalisten ja teknologisten palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Digiraati -toimintaa organisoivan tahon tehtävänä on saattaa palveluiden ja tuotteiden kehittäjät ja ikääntyneet yhteen.

  Palveluiden ja ratkaisujen tuottajilta ja kehittäjillä on tarve esimerkiksi sähköisen palvelun kehittämiseksi tai teknologisen laitteen esitestaukselle. Digiraati-toiminnasta viestiminen myös palveluiden kehittäjille ohjaa em. kohderyhmää lähestymään toiminnan koordinoijaa. Näin käyttäjät ja kehittäjät löytävät toisensa.  
 • Järjestä fasiliteetit
  Koordinoijan tulee suunnitella ja neuvotella etukäteen, missä, miten ja millaisissa puitteissa palveluiden ja tuotteiden kehittäjät ja Digiraatilaiset kohtaavat. On pohdittava, tapahtuuko kohtaaminen esimerkiksi palvelutalossa tai muussa ikääntyneille tutussa paikassa, kuten ryhmä- tai päivätoimintapaikassa. Kutsuuko kehittäjä Digiraatilaiset vierailulle heidän tiloihinsa vai löydetäänkö joku muu sopivaksi arvioitu paikka? Tai onko tapaaminen etäyhteyksin, ja tarvitseeko joku raatilainen opastusta etätoimintaan?
  Tilaisuuden fasiliteetit riippuvat myös siitä, kuinka pitkästä tilaisuudesta on kyse, onko esteettömyysasiat kunnossa, millainen tarjoilu tilaisuuteen järjestetään ja kuinka raatilaisten vapaaehtoisesta panoksesta kiitetään.
   
 • Ole mukana
  Digiraati -toiminnan koordinoijan on tärkeä olla mukana ikääntyneiden ja palveluiden kehittäjien yhteisissä tapaamisissa, vierailuissa, keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa. Koordinoija toimii yhteyshenkilönä paitsi raatilaisiin myös kehittäjiin ja huolehtii, että fasiliteetit ovat kunnossa. Tärkeää on, että koordinoija myös tukee yhteistä dialogia. Kohtaaminen palveluiden kehittäjien kanssa voi tuntua ikääntyneistä jännittävältä, ja toisaalta kehittäjillä ei välttämättä ole aiempaa kokemusta siitä, miten aloittaa keskustelu ikääntyneiden kanssa – eli puhutaanko alun alkaenkaan samaa kieltä. Ehkä koordinoijalta tulee sellaisia huomioita ikääntyneiden tarpeista, joita juuri sillä hetkellä paikalla olevat raatilaiset eivät itse nosta esiin. Olemalla läsnä yhteisissä tilaisuuksissa koordinoija saa myös arvokasta tietoa siitä, miten toimintaa voi kehittää jatkossa.  
 • Mieti ja sovi resurssit
  Väärinkäsitysten ja yllättävien tilanteiden välttämiseksi neuvottele yhteistyökumppanin (eli ikääntyneiden käyttäjälähtöistä kehittämistä tarvitsevien palveluiden ja tuotteiden kehittäjien) sekä mahdollisen ikääntyneitä edustavan tahon, kuten palvelutalon tai ikääntyneiden ryhmätoiminnasta vastaavan kanssa, kuinka tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kustannukset jaetaan. Mahdollisia fyysisissä tilaisuuksissa olevia kustannuksia voi esimerkiksi olla ikääntyneiden matkakulut, tarjoilut, tilavuokra (jos tila on maksullinen), ja osallistujien muistamiset.  

KOORDINOI 

 • Sitouttaminen
  Yli 65-vuotiaiden Digiraati -toiminta on osallistujilleen maksutonta ja vapaaehtoista. Osallistujat eivät saa palkkioita. Erilaisen kiitoksen ja arvostuksen osoittaminen on kuitenkin tärkeää. Voisiko kehittämistilaisuuksiin osallistujille ikääntyneille jakaa vaikkapa pienen makean kiitoksen osallistumisesta? Voisiko osallistujien matkakuluja korvata? Yleensä osallistujat ovat innostuneita päästessään mukaan ja ovat iloisia siitä, että juuri heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan arvostetaan. Kahvi- ja pullatarjoilu on monesti riittävä tapa.
  Sitouttamiseen liittyy myös säännöllinen yhteydenpito Digiraatilaisten kanssa.  Jos esimerkiksi Digiraadin verkosto on laaja ja ulottuu eri puolille Suomea, voivat säännölliset verkostokirjeet ylläpitää raatilaisten motivaatiota silloin, kun läsnätilaisuuksia ei omalla paikkakunnalla ole usein. Monet VALLIn Ikäteknologiakeskuksen Digiraati toiminnassa mukana olevat haluavat vain vastaanottaa ajankohtaista digi- ja teknologiatietoa ja vastata omassa rauhassa kyselyihin. Nämä jäsenet ovat yhtä arvokkaita kuin ne, jotka mielellään osallistuvat jokaiseen läsnätilaisuuteen.  
 • Seuranta ja arviointi
  Erilaiset seuranta ja palautteenkeruumenetelmät tuottavat hyödyllistä tietoa toiminnan vaikuttavuudesta ja kehittämisen kohteista. Tuottiko yhteinen kehittämistilaisuus hyötyä yhteistyökumppaneille? Entä kokivatko ikääntyneet  itse tilaisuuden mielekkääksi ja vahvistuiko heidän digiosallisuuden  kokemuksensa? Onko lopulta valmiissa digi- ja teknologiaratkaisuissa  havaittavissa erilaisten käyttäjien tarpeet? Millä tavoin tilaisuuksia voisi kehittää?  Millaista yhteistyötä kyseisen palvelu- tai tuotekehittäjän kanssa voisi tehdä jatkossa? Millaista vaikuttavuutta toiminta tuottaa? Vastataanko toiminnalla tavoitteisiin, joihin on pyritty? Onko toiminnan koordinointi resursoitu ja mitoitettu oikein? Toiminnasta saatua tietoa voi hyödyntää uusien raatilaisten   rekrytoimiseen sekä raatilaisten sitouttamiseen. Tietoa voi hyödyntää uusien yhteistyökumppaneiden löytymiseen, jotka hyötyisivät ikääntyneiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä.

  Digiraati -toiminnassa ikääntyneiden kokemia vaikutuksia voi mitata ja arvioida esimerkiksi Ikääntyneiden digiosallisuuden mittaristolla, jota voi soveltaa omaan toimintaan sopivaksi.  

VAIKUTA  

 • Tuota ja välitä tietoa
  Digiraati -toiminnassa ikääntyvien ja vanhojen ihmisten ääni, kokemukset ja tarpeet pääsevät esiin, myös niiden, jotka käyttävät vähän tai ei lainkaan digipalveluita ja -laitteita tai hoivateknologiaa. Toiminnan arvioinnilla sekä siitä tuotetulla tiedolla koordinoija, yhteistyökumppani sekä muut tahot (mm. vaikuttamistoimielimet ja päätöksenteon eri työryhmät) saavat hyödyllistä tietoa digitalisaation ja teknologian kehittämiseen, levittämiseen, juurruttamiseen ja käyttöönottoon. Tuotettu tieto hyödyttää myös ikääntyneitä itseään - yleensä ikääntyneille on tärkeää, että he saavat tietää, millä tavoin heidän osallistumisensa on hyödyttänyt konkreettisesti. Se voi olla kyselystä yhteen vedetty selvitys tai raportti tai yhteiskehittämistilaisuudesta syntynyt kehittyneempi versio digipalvelusta tai kehitteille olevasta teknologisesta välineestä.  
 • Hyödynnä tietoa
  Tuotettu tieto auttaa jälleen Digiraatilaisten sitouttamisessa, uusien jäsenten rekrytoimisessa, yhteistyökumppaneiden löytymisessä, toiminnasta raportoimisessa sekä laajemmin yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä, jossa ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta ja oikeuksia digitaalisessa yhteiskunnassa halutaan vahvistaa.  

 

SANASTO

Käyttäjälähtöinen kehittäminen = Käyttäjälähtöisessä kehittämisessä ratkaisun käyttäjä on mukana ja osallistuu ratkaisun suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen prosessin alusta saakka ja sen eri vaiheisiin. Asiakas on kehittämisessä subjekti, jonka osallistumismahdollisuuksia voidaan tukea ja parantaa yhteiskehittelymenetelmien avulla kehittämisprosessin eri vaiheissa. Käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyy tiiviisti asiakkaan odotusten ja tarpeiden kuuleminen hänen itsensä kertomana eli kokemustieto. (esim. LUT ja Metropolia, käsitteen tiivistelmä THL 2023). 

Digiosallisuus = on vapaaehtoista, arjen sujuvuuden kannalta riittävän aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan digitaalisia välineitä, sovelluksia ja palveluita hyödyntäen. Digiosallisuus on yksilön tai yhteiskunnallisen ryhmän kannalta mielekästä ja merkityksellistä toimintaa. (VNTEAS 2022) 

Yhteiskehittäminen = Yhteiskehittämisen avulla autetaan ikäteknologiaa kehittävää yritystä ymmärtämään loppukäyttäjien tarpeita ja odotuksia eri näkökulmista. Yhteiskehittelyyn voi osallistua poikkitieteellisesti käyttäjien lisäksi muita asianosaisia, ammattilaisia, asiantuntijoita, tutkijoita ja opiskelijoita (THL 2023). 

LÄHTEET:

 THL 2023. Ikäteknologian kansallinen koordinaatio: kohti jatkuvuutta ja yhteistyötä: Ehdotus ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimenpiteiksi vuosille 2023–2027  

 VALLI ry 2023. Ikäteknologiakeskuksen selvitykset 

 

Toimintamalli on julkaistu myös Innokylässä. Verkkosivut: Digiosallisuutta vahvistava ikääntyneiden Digiraati.

TOP