Uutta kohti: Mikä tekee järjestöjen tuottamasta palvelusta niin hyvää ja erikoista?

Järjestökentällä vanhustyötä tekeville lienee itsestään selvää, että järjestöjen tuottamilla palveluilla on erityinen rooli vanhustyön kentällä. Se miksi järjestöjen tuottamat palvelut ovat niin hyviä, tulee kuitenkin viestiä selkeästi myös järjestökentän ulkopuolelle. Vallin Ikäteknologiakeskuksen kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen kirjoittaa blogissaan Vallin jäsenjärjestöjen kohtaamista kehityshaasteista, järjestötyön arvopohjasta ja viestinnän tärkeydestä.

Vallin jäsenjärjestöt edustavat yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia joko suoraan järjestöjen, säätiöiden tai järjestöjen omistamien yhtiöiden kautta. Vallin jäsenjärjestöille tehdyn strategiakyselyn tulokset nostavat esille järjestöjen palvelutuotannon haasteet ja kertovat palvelutuotantoon liittyvistä erikoistumisen paineista.

Jäsenjärjestöjemme esiin nostamat haasteet ovat moninaisia. Vastaajien edustamilla järjestöillä on viime vuosina ollut haasteita muuan muassa kilpailutuksissa, vammaispalveluihin laajentamisessa ja työntekijöiden saatavuudessa. Näihin haasteisiin järjestökenttä pystyy vastaamaan määrätietoisella kehittämis- ja vaikuttamistyöllä.

Yleishyödyllinen arvopohja antaa mahdollisuuden ainutlaatuiselle kehittämistyölle

Järjestöt toimivat ainutlaatuisella tavalla yleishyödyllisinä palveluntuottajina. Tästä arvopohjasta kumpuavat monet järjestötyön vahvuudet. Palvelutuotannosta syntyvät tuotot kohdistuvat pääosin toiminnan kehittämiseen ja järjestöt ovat ilahduttavan ketteriä kokeilukulttuurin toteuttajia. Ne myös pystyvät hyödyntämään toiminnassaan monipuolisesti kehittämistyön tuloksia. Kehittämistyössä syntyy niin palveluita tukevia vapaaehtoistoiminnan muotoja kuin monipuolisia arjen virikkeitä ikäihmisille.  

Yleishyödyllisen arvopohjan lisäksi yksi tärkeimmistä tekijöistä on ikäihmisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet sekä asiakastarpeiden huomioiminen. Järjestöillä on pitkä kokemus niin ikään palveluprosesseista kuin kohderyhmänsä tarpeiden tuntemuksesta. Ikäihmiset kaipaavat pysyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta, jota järjestöt pystyvät tarjoamaan. Moni Vallin jäsenjärjestö antaa palvelulupauksen siitä, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan myös saattohoitovaiheeseen ja elämän loppuun asti. Toiminnan kehittämisessä kuullaan aidosti asukkaita ja jäseniä. Järjestöt ovat ihmisiä varten. Tämä on yksi kilpailuvaltti valinnanvapauden tiellä.

Palveluiden laatu ja arviointi koskettavat kaikkia palveluntuottajia. LEAN-ajattelulla ja laatutyökaluilla on mahdollisuus myös järjestökentässä. Vaikka järjestöpohjaiset palvelut ovat yleishyödyllisiä, myös niiden tulee kehittää prosessejaan tuottavampaan suuntaan ja vähentää toiminnassa syntyviä hukkia. Tehokkuusajattelua voi toteuttaa myös laadun ja asiakaslähtöisyyden rinnalla – parhaimmillaan palveluiden laatu kehittyy ja kustannukset pysyvät kurissa. LEAN-ajattelu hyödyttää kustannusvaikutusten arviointia ja sitä kannattaa kokeilla muun muassa teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja kokeiluissa.

Järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamiseen tulee panostaa

Sote-uudistus voi parhaimmillaan tarjota uusia mahdollisuuksia järjestölähtöiselle palvelutuotannolle. Hallituksen tavoitteena on laajentaa järjestöjen ja yritysten hyödyntämistä sote-palvelujen tuotannossa ja mahdollistaa tasapuoliset toimintaedellytykset julkisen, kolmannen sektorin ja yritysten palvelutuotannon välillä. (Anne Knaapi, SOSTEblogi 7.4.2016). STM:n luotsaama Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke nostaa esille ikäihmisten kotona asumisen turvaamisen näkökulman, johon monet järjestöpohjaiset palveluntuottajat vastaavat.

Hankkeen tavoitteena on luoda iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannuksia alentavat palvelut. Erityisesti kotiin annettavien palveluiden ennaltaehkäisevä näkökulma korostaa palveluiden kustannushyötyjä koko yhteiskunnan tasolla.

Järjestöjen tuottamille palveluille lisää näkyvyyttä

Järjestöjen palvelutuotannon suurimpana haasteena lienee sen näkyvyyden ja tunnettuuden puute: tarvitaan markkinointia, mainontaa ja ennen kaikkea ylpeyttä sekä rohkeutta olla järjestötoiminnan puolestapuhujia.

Eräs jäsenjärjestömme työntekijä muotoili hyvin sen, mikä järjestötyössä on niin erityistä: ”Täällä on ihana olla töissä, saa toteuttaa itseään, kehittää toimintaa ja ennen kaikkea oma arvomaailma kohtaa järjestön yleishyödyllisen arvopohjan.” Tätä viestiä meidän kaikkien on hyvä nostaa esiin eri yhteyksissä. Järjestöt tekevät työtä ihmiseltä ihmiselle.

Panostamalla tunnettuuden lisäämiseen, lisätään myös mielenkiintoa olla töissä järjestöissä ja valita järjestöjen tuottamat palvelut. Valli ja sen jäsenjärjestöt haluavat nostaa järjestöjen tuottamat palvelut yhteiseen keskusteluun ja kertoa kokemuksistaan myös muille. Palvelutuotannon menestystekijöistä keskustellaan lisää M/S SOSTElla lokakuussa.

Sanna Kaijanen
Kehittämispäällikkö
Valli ry Ikäteknologiakeskus