Väkivaltaan puuttuminen vaatii moniammatillista yhteistyötä

Ikäihmisten tai vanhojen ihmisten kaltoinkohtelusta on yhä vaikea puhua. Vallin jäsenjärjestö Turvallisen vanhuuden puolesta eli tuttavallisemmin Suvanto ry on jo pitkään pitänyt aihetta esillä. Järjestöllä on moniammatillinen yhteistyöhanke Juuri, jolla aihetta juurrutetaan Oulun seudulla. Oulun Seudun Mäntykoti tekee vanhustyötä ja Oulun Ensi- ja Turvakoti ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Nämä kaksi tahoa ja ammattikuntaa ovat päässeet hienosti vuoropuheluun ja löytäneet toinen toisensa.

Vanhustyössä väestön ikääntyessä näkyy yhä enemmän erilaiset niin kutsutut ilkeät ongelmat, sellaiset tilanteet, joihin perinteinen vanhusten hoito- ja hoivatyö ei ole varautunut. Näitä ovat erilaiset sosiaaliset ongelmat, kuten asunnottomuus, ylivelkaantuminen, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä Juuri-hankkeen käsittelemä kaltoinkohtelu ja väkivalta. Nämä kaikki ongelmat tai haastavat tilanteet vaativat yhteistyötä, moniammatillisuutta ja verkostotyöskentelyä.

Yhteinen hanke avasi silmät yhteistyön mahdollisuuksille

Juuri-hankkeen arviointifoorumissa 1.10. kävi selväksi, että työntekijöiden silmät olivat avautuneet naapurin työlle. Mäntykoti ja Ensi- ja Turvakoti sijaitsevat vierekkäin, mutta järjestöjen perustehtävien ei ole koettu liittyvän toisiinsa. Juuri-hankkeen myötä kumpikin taho on oivaltanut, että ikäihmisten kokema väkivalta tai väkivallan uhka on osa myös heidän työnkuvaansa. Ensi- ja Turvakodissa on ruvettu miettimään muun muassa, miten sopivia heidän tilansa ovat vanhoille ihmisille, sillä esteettömyys ei toteudu aina. Mäntykodissa on havahduttu siihen, että heidän asiakkaansa ovat saattaneet kokea fyysistä tai henkistä kaltoinkohtelua jo pitkään. Tunnistamiseen, puuttumiseen ja puheeksiottoon on tullut lisää rohkeutta. 

Juuri-hankkeen verkostoissa on kunnan ja seurakunnan työntekijöitä. On tarkoitus, että tietoisuus aiheesta ja erilaisista toimintatavoista ja työvälineistä leviäisi myös kuntien perustyöhön. Hankkeen edetessä on käynyt selväksi, että muistisairaudet ovat yksi aihealue, joka nousee jatkuvasti esille. Muistisairaat joutuvat helposti kaltoinkohdelluiksi. Toisaalta muistisairaiden persoonallisuus voi muuttua niin, että omaiset, omaishoitajat tai hoitohenkilökunta voi joutua aggressiivisen kohtelun kohteeksi. Vihainen käyttäytyminen johtuu usein turvattomuudesta, hämmennyksestä, ahdistuksesta ja siitä, että muistisairas ei enää pysty kontrolloimaan pelon ja vihan tunteitaan. 

Lisää Juuri-hankkeesta

Vallin vastaava järjestösuunnittelija ja jutun kirjoittaja Maria Viljanen kuuluu Juuri-hankkeen arviointiryhmään.