Välittäminen on nyt POP

Välittäminen on nyt POP. Välittämiseen tarvitaan kaikkia, niin eri organisaatioita kuin yksittäisiä henkilöitä. Erityisesti epävarmoina aikoina tarvitaan välittämisen tekoja, joilla luodaan toiveikkuutta, luottamusta ja hyvinvointia. Välittämisen teot ovat pieniä arkisia tekoja, joiden myötä syntyy elämää rikastavaa vuorovaikutusta ja hyvänkierre.

Välittäminen toimii vastapainona epävarmuudelle

Epävarmoina aikoina tarvitaan välittämistä ja ystävällisiä pieniä arjen tekoja. Tässä ajassa ihmismieliä kuormittavat monet raskaat ajatukset ja huolet. Tulevaisuus näyttäytyy epävarmana ja jopa uhkaavana. Negatiivispainotteinen uutisvirta vääristää helposti maailmankuvaamme ja nakertaa luottamusta toisiin ihmisiin. Moni kokee suurien uhkakuvien edessä turhautumista, pelkoa ja ahdistusta. Välittäminen toimii vastapainona keinottomuudelle ja toivottomuudelle. Hyvän tekeminen toiselle tuottaa myös mielihyvää tekijälleen.

Välittämisellä luodaan elämää rikastavaa vuorovaikutusta

Välittäminen perustuu aina eettisesti käyttäytyvän myötätuntoisen yksilön toimintaan toisen hyvinvoinnin hyväksi.  Himanen (2010) puhuu rikastavasta vuorovaikutuksesta, jonka edellytys on välittäminen. Toisen arvonannon kautta ihmiselle syntyy kokemus omasta arvokkuudesta. Tämä luo luottamuksen, hyvinvoinnin ja merkityksen kokemuksen sekä hyvänkierteen. Arvokkuutta kokeva ihminen kykenee hyväksymään toisen ihmisyyden ja pitää erilaisuutta rikkautena. Jos välittäminen ja arvonanto puuttuvat, seurauksena on ulkopuolisuuden tunne. Ihmisen positiivista kokemusta omasta toimijuudesta tukee myötätunnon ohella hänen ilonsa ja innostuksensa huomioiminen. Ystävällinen kohtaaminen, iloinen tervehdys ja mukaan ottaminen tukevat kuulumista yhteisöön. Välittämisen päivä on tuuppaus pienten hyvien tekojen avulla kohti välittämisen kulttuuria.

Välittävä huomaa avuntarpeen

Lanseeraamalla marraskuun lopussa vietettävän vuosittaisen Välittämisen päivän Etsivän vanhustyön verkostokeskus on pyrkinyt vaikuttamaan piilossa olevan avutarpeen näkyväksi tekemiseen yhdessä etsivän vanhustyön verkostojen ja heidän sidosryhmiensä kanssa. Välittämisen päivänä on nostettu esille huoli-ilmoitus sekä kansalaisten keskinäisen välittämisen merkitys. Tarvitaan yhteisöllistä välittämistä, välittämisen taitoja ja myönteistä asennoitumista erityisesti hauraisiin iäkkäisiin ihmisiin.

Välittämään tarvitaan meidät kaikki

Välittäminen on nyt POP. Yksi välittämisen päivä eikä yksi organisaatio kykene yksin saamaan aikaan sellaista muutosta, jota yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuurin uusintamiseen. Siksi onkin hienoa, että välittämisestä puhutaan yhä useammalla suulla ja eri kanavissa. Välittämisen arvo on ymmärretty. Hyvien asioiden puolesta järjestetään erilaisia varainkeruukampanjoita mediassa. Myös yhä useampi yritys haluaa kantaa laajempaa yhteiskuntavastuuta.  Järjestöjen toiminta on aina perustunut välittämisen eetokseen ja heikompien puolesta toimimiseen. Historian saatossa järjestöillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjänä ja rakentajana. Aikaansaannoksia tarkasteltaessa ytimessä on aina aktiivinen kansalaistoiminta ja yksittäisiä ihmisiä, joilla on näkemys, rohkeus, tahto ja kyky innostaa muita. Yhdessä me jokainen ja eri organisaatiot voimme pienten hyvien tekojen avulla olla osa tätä ketjua ja osaltamme luomassa välittävää yhteisöä ja ylläpitää onnellisten ihmisten Suomea, jossa jokaisen on hyvä ja turvallista elää ja vanheta.

Päivi Tiittula
Erityisasiantuntija
VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus