Iäkkäiden osallisuus ja palvelut on turvattava kunnissa

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Vanhustyön keskusliiton suositukset kunnille.

Iäkkäät ihmiset tulee huomioida kuntien toiminnoissa ja palvelujen kehittämisessä:

  1. Vanhuuteen varautuminen ja ennakointi lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
  2. Välimuotoista asumista on kehitettävä kaikissa kunnissa.
  3. Palveluseteli tukee iäkkäiden kuntalaisten itsemääräämisoikeutta.
  4. Järjestöjen asiantuntemus ja arjen toiminta ovat välttämättömiä.
  5. Helppokäyttöinen teknologia tukee ikääntyneiden kuntalaisten osallisuutta.

Lue suositukset kokonaisuudessaan.

Kuntavaaliteesit 2021 (pdf)

Kommunalvalteser 2021 (pdf)

Kuntavaalit 13.6.2021 logo.

Järjestöjen asiantuntemus ja arjen toiminta ovat välttämättömiä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Iäkkäiden tuen ja avun tarpeen tunnistamiseksi ja oikea-aikaiseksi auttamiseksi on kehitettävä välittämisen kulttuuria.

On innovoitava uusia tavoittavia, jalkautuvia ja liikkuvia moniammatillisia tukimuotoja ja palveluja.

Lue Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen kuntavaaliteesit.

Ikäihmisten yhdenvertaista mukanaoloa digitaalisessa yhteiskunnassa pitää vahvistaa huomioimalla heidän tarpeensa ja kokemuksensa kunnan palvelujen ja ratkaisujen tarjoamisessa.

Maksutonta matalankynnyksen digitukea pitää olla helposti saatavilla kaikille ikäihmisille.

Palveluiden ja prosessien käyttäjälähtöisellä kehittämisellä voidaan poistaa digiesteitä.

Lue Ikäteknologiakeskuksen kuntavaaliteesit.

Jotta nuoret voivat kiinnostua vanhusalasta, on heillä oltava monipuolista tietoa alan tehtävistä ja mahdollisuuksista sekä positiivinen kokemus ikääntyvien kohtaamisesta. Nuorille on tarjottava kevyitä ja joustavia mahdollisuuksia vanhusalaan tutustumiseksi.

Erityisesti vanhusalan järjestöillä on kokemusta sekä monipuolista osaamista tarjota erilaisia vaihtoehtoja tutustua ikäihmisten parissa tehtävään työhön.

Lue Vanhustyön Traineen  kuntavaaliteesit.

Ikäihmisille lisää osallisuutta ja elämänhallintaa kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä​: Tutustu VALLIn ja Ikäinstituutin yhteisesti koordinoiman Elämänote -ohjelman vaaliteeseihin.

TOP