Vanhuksille turvattava ihmisarvoinen arki, oikeus oman näköiseen elämään ja riittävät hoivapalvelut .

Edustajakokouksen julkilausuma 20.11.2016

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n edustajakokous korostaa, että kaikille vanhuksille on Suomessa järjestettävä riittävät palvelut. Monipuoliset palvelut auttavat turvaamaan vanhusväestön yksilölliset tarpeet tasa-arvoisesti, huomioiden myös kulttuuriset, kielelliset ja alueelliset eroavuudet. Ihmisarvoinen vanhuus on turvattava eri olosuhteissa. Sukupolvien välinen luottamus siihen, että lapsista ja vanhuksista pidetään huolta, on säilytettävä.

Järjestöjen asema vanhuspalvelujen tuottajana on varmistettava

Useiden tutkimusten mukaan yksinäisyys on vanhuksilla huolestuttavan yleinen ongelma. Myös vanhusten yksinasuminen on lisääntynyt. Tähän on vaikuttanut myös vanhuspalveluiden rakennemuutos. Paikallisilla järjestötoimijoilla on hyvät mahdollisuudet vastata yksinäisyyden ja yksinasumisen tuomiin haasteisiin esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla ja vapaaehtoistoiminnalla. 

Valli ry ei kannata hoivapalvelujen  keskittymistä. Kehityssuunta, jossa pääomasijoittajataustaiset yritykset valtaavat vanhuspalvelumarkkinoita on huolestuttava. Valli ry:n mielestä tulevan SOTE-mallin on turvattava pienten ja keskisuurten paikallisten toimijoiden edellytykset osallistua tuotantoalueen kilpailutuksiin. Valli ry vaatii, että maakunnat edellyttävät hankintakriteereissään, että vanhuspalveluita ostetaan sellaisilta toimijoilta, jotka maksavat veronsa Suomeen.

Eri kokoisten järjestötaustaisten toimijoiden toimintaedellytykset on turvattava. Hankinnan menettelytapa tai sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne ei saa syrjäyttää jo vuosikymmeniä toimineita, hyviä palvelukokonaisuuksia tarjoavia toimijoita. Paikallisilla järjestötoimijoilla, jotka usein ovat asiakkailleen tuttuja pitkältä ajalta jo ennen palveluntarpeen syntyä, on hyvät edellytykset yksilölliseen palvelusuunnitteluun asiakkaan ehdoilla. Ne huolehtivat usein lähialueillaan muidenkin kuin asumispalvelua tarvitsevien vanhusten osallisuudesta ja varhaisesta tuesta muun muassa koordinoimalla vapaaehtoistoimintaa.

Vanhuksen omaa tahtoa kunnioitettava

Vanhuksen on voitava sanoa, mitä asioita hän palvelultaan odottaa ja tultava kuulluksi. Kaikista saatavilla olevista palveluista on oltava vertailukelpoista tietoa, johon tulee olla esteetön pääsy. 

Esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa on lähes aina kyse kodin valitsemisesta vanhan ihmisen loppuelämäksi. Vanhuksella on oltava oikeus olla mukana vaikuttamassa ja valitsemassa kotiaan itse, omien kykyjensä mukaan, tai läheisten avustamana. On luotava toimintamalleja, joissa vanhus ei joudu ottamaan liikaa vastuuta hoivapalveluistaan, mutta saa äänensä kuuluviin valintoja tehtäessä.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä noin 70 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Valli työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. Vallin hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle.