Vanhuspalveluiden laatusuositus uudistui

Uudistettu laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2017–2019 on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Uudistettu suositus korvaa kaikki aiemmin annetut suositukset. 

Laatusuositus tukee vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja sen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Alusta asti laatusuositusten tarkoituksena on ollut tukea kuntia vanhuspalvelujen uudistustyössä sekä varautumisessa väestön ikärakenteen ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Henkilöstön mitoittamista yhdenmukaistetaan

Uudella suosituksella kannustetaan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen sekä mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen. Hallituksen linjausten mukaisesti henkilöstön mitoittamista yhdenmukaistetaan niin, että julkisilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on samat vaatimukset. Lisäksi mitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein iäkkäiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvaa henkilökuntaa. Henkilöstön määrä ja rakenne voivat joustaa siten, että se vastaa asiakkaiden tarpeita. Tulevaisuudessakin henkilöstörakenne painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja muut ammattiryhmät täydentävät heidän työtään.

Laatusuosituksessa nostetaan esiin viisi teema-aluetta, joista kullekin on omat suosituksensa. Teema-alueet käsittelevät toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, asiakas- ja palveluohjausta, henkilöstöä, ikäystävällistä palvelujen rakennetta ja teknologiaa.

Ikäystävällinen palvelujen rakenne yhdistää asumisen ja palvelut uudella tavalla. Tavoitteena on lisätä iäkkään väestön kotona asumisen mahdollisuuksia, ennakoida tulevia asumis- ja palvelutarpeita ja turvata kodikas ympäristö niille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Tämä edellyttää investointeja terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistämiseen sekä kuntoutuksen lisäämiseen ja monimuotoistamiseen.

Laatusuosituksessa myös nostetaan esille asiakas- ja palveluohjaus toimintamallina, josta iäkkäät ja omaiset saavat neuvontaa ja tukea omaehtoisiin ratkaisuihin sekä tukien ja palvelujen hakemiseen.

Uusien teknologisten ratkaisujen käyttöä lisätään jatkossa kaikilla toimialoilla. Iäkkäiden palveluissa automatiikkaa, robotiikkaa ja uudenlaista teknologiaa voidaan käyttää osana asiakkaiden omahoitoa, omaishoitajien tukea sekä henkilöstön työtehtäviä ja hallinnollisia ja organisatorisia tehtäviä. Lähtökohtana tulee olla iäkkään henkilön itsemääräämisoikeuden ja omatoimisuuden tukeminen ja lisääminen, palvelun parantaminen ja henkilöstön työn kehittäminen ja vahvistaminen.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt täsmällisesti ovat:

1. Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä. 

2. Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön. 

3. Laadulla on tekijänsä. 

4. Ikäystävällinen palvelujen rakenne. 

5. Teknologiasta kaikki irti

Anja Karvonen-Kälkäjä
oikeustieteen tohtori, 
vanhuusoikeuden asiantuntija 

 Julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf?sequence=1

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019