Vanhustyön Traineessa nuoret kohtaavat monenlaisilla taustoilla

Olen työskennellyt kotoutumisen kentällä niin kolmannella kuin julkisella sektorilla, erityisesti maahan muuttaneiden nuorten parissa.  Kotoutuminen on kaksisuuntainen keskinäisen muuttumisen prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja maahan muuttanut hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Viranomaiset tarjoavat myös kotoutumista tukevia palveluita, kuten kotoutumiskoulutusta.  Palvelut ja erilaiset toiminnot ovat usein eriytetty kotoutujille.

Palveluiden eriyttämiseen vaikuttaa erityiskysymysten, kuten kielitaidon ja kotoutumislain huomioiminen. Järjestöt tekevät myös arvokasta työtä kotoutumisen kentällä järjestämällä maahan muuttaneille erilaisia ryhmiä, neuvontaa ja aktiviteettejä.  Kuitenkin on myös tehtävä aktiivisesti työtä sen eteen, että kaikki toiminta ja palvelut ovat moninaisuuden huomioivaa ja mukaan ottavaa eli inklusiivista.  Hyvin usein tapaamiltani kotoutumisprosessissa olevilta nuorilta on noussut vahva toive kohdata muitakin kuin samassa elämäntilanteissa olevia nuoria.  Tilaisuuksia näille kohtaamisille ei tunnu kuitenkaan löytyvän.

Vanhustyön Trainee -ohjelman ryhmämuotoiset työkokeilut pyrkivät tavoittamaan erilaisissa elämän tilanteissa olevia nuoria, kunhan kielitaito on riittävä. Työkokeiluryhmissä ohjaaja on jatkuvasti läsnä, joten osallistua voi kehittyvällä peruskielitaidolla.  Trainee- ohjelmien mainonnassa on huomioitu kotoutumisen parissa työskentelevät julkisen sektorin toimijat ja järjestöt nuorten kanssa toimivien tahojen lisäksi.  Viestintämme on mahdollisimman selkokielistä, ja kuvastot moninaisuuden huomioivaa.  Työkokeiluryhmissä huomioimme kielitietoisuuden. Kielitietoisessa toimintaympäristössä huomioidaan kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kasvamisessa. Vanhustyön Traineen työkokeiluryhmissä ohjaaja huolehtii inkluusiosta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Moninaisuuden toteutumisessa on kyse siitä, että poistetaan syrjinnän muotoja.  Näin ollen antirasistisuus ja intersektionaalisuus ovat myös keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme tunnistamaan epätasa-arvoon vaikuttavia tekijöitä, kuten sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja alkuperä sekä toimimaan aktiivisesti moniperusteisen syrjinnän torjumiseksi.

Vanhustyön Traineen rikkautena on se, että toiminta yhdistää erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria sekä edistää sukupolvien välistä kohtaamista, ja näin ollen osallisuuden kokemusta. Omien havaintojeni mukaan on tärkeää, että nuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa taustoista riippumatta, mutta kuitenkin niin, että kaikilla on omien tarpeiden mukaista tukea, oli se sitten suomen kielen tukea tai muuta tukea ja että toimintaympäristö on psykologisesti turvallinen. Kutsummekin Vanhustyön Traineessa 17–29 -vuotiaat työn ja opintojen ulkopuolella olevat nuoret tutustumaan ikäihmisiin ja saamaan tärkeitä kokemuksia työstä ja osallisuudesta.

Inkluusion asiantuntija Verna Myers on todennut: ”Diversity is being invited to the party; Inclusion is being asked to dance.”    Suomennettuna: ” Moninaisuus on juhliin kutsumista; inkluusio puolestaan tanssiin kutsumista.”  Kun toiminta tavoittaa moninaisia nuoria ja toimintaympäristö mahdollistaa jokaisen potentiaalin kukoistamisen ja hyödyntämisen, on se rikastuttavaa ja antoisaa myös toimintaympäristölle ja yhteisöille.