Yhteistyöllä apua sitä tarvitseville ikäihmisille

VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus koordinoi järjestöjen ja kuntien yhteistyön kehittämistä avuntarpeessa olevien iäkkäiden tavoittamiseksi ja auttamiseksi oikea-aikaisesti. Kehitystyö aloitettiin Helsingissä ja mukana on pääkaupungin keskeisimmät etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt (Mereo, Omakotisäätiö, Diakonissalaitos, Käpyrinne ja VALLI) sekä Helsingin kaupungin Seniori-info.

Tahto yhteistyöhön on alusta asti ollut vahvaa ja kaikilla osallistujilla on kova halu kehittää sellaisia yhteisiä työtapoja, joilla löydetään yksin asuvat ja avun tarpeessa olevat ikäihmiset sekä varmistetaan avunsaanti, sanoo yhteistyöryhmän vetäjä Päivi Tiittula VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksesta.

Ketterien kokeilujen vaihe alkanut

VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinoimana kunta-järjestöt -yhteistyön kehittämistä on edistetty jo vuodesta 2018. Vaikka koronakevät uhkasi viivästyttää kokeiluvaiheen aloittamista, on se hieman alkuperäistä suunnitelmaa muotoilemalla päästy sovitun aikataulun mukaisesti aloittamaan. Kesän aikana etsitään sopivia työkaluja ja toimintatapoja, joilla mennään kohti systeemistä yhteistä työtä.

Yhteinen oppiminen ja oivallukset sekä ketterät kokeilut ovat implementointivaiheen keskiössä: Mikä mahdollistaa onnistuneen yhteistyön?  Mitkä ovat yhteistyön onnistumisen kriittiset menestystekijät? Mitä systeemisiä esteitä on tullut eteen?

Yhteinen ongelma

Ensin on tunnistettu yhteinen ongelma. Haasteena on tavoittaa ja auttaa ikäihmisiä ennen kuin heidän ongelmansa ovat mutkistuneet ja syventyneet. Iäkäs on voinut jäädä vaille kokonaisvaltaista kohtaamista, sillä tarjotut ratkaisut ovat liian usein yksittäisiä ja katkonaisia.  Jos iäkäs ei osaa itse hakea apua, tällainen ikäihminen löytyy omaisen/läheisen ilmoittamana esim. huoli-ilmoituksen kautta. Huoli-ilmoituksen on voinut tehdä myös iäkkään naapuri tai tuttava, joka on huolissaan hänen pärjäämisestään omin avuin. Ikääntyvä ihminen on voinut myös itse ottaa yhteyttä seniori-infoon liittyen arjen haasteisiin, mutta saamasta ohjeistuksesta huolimatta häneltä ei löydy voimavaroja toimia saamiensa neuvojen mukaisesti. Myös kriteerit palvelujen piiriin pääsylle voivat jäädä täyttymättä.

Kunta-järjestöt -yhteistyössä on mietitty, miten tunnistaa iäkäs ihminen, joka hyötyy etsivästä vanhustyöstä, ja miten luodaan iäkkäälle luottamusta avunsaantiin ja siten vahvistetaan turvallisuuden tunnetta.  Minkälainen apu missäkin tilanteessa on tarpeen ja mikä taho on paras tuen ja avun lähde. Järjestöjen ja kunnan vuoropuhelu sekä sujuva yhteistyö ovat edellytys asiakaslähtöiselle auttamiselle  ja systeemiselle vanhustyölle. 

Iäkäs on itse oman elämänsä suunnittelija

Kun avun tarpeessa oleva ikäihminen on ”löydetty”, häneen otetaan yhteyttä ja selvitetään hänen kanssaan yksityiskohtaisemmin hänen elämäntilannettaan, verkostoaan ja toimintapiiriään. Kokeiluvaiheessa, koronatilanne huomioiden, ikäihmisiin otetaan yhteyttä soittamalla ja mikäli mahdollista myös tavataan esim. ulkosalla.

Monesti järjestöillä on paljon toimintaa, joilla voidaan edistää hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumista. Iäkkään yksinäisyyteen voi olla riittävä apu esim. ryhmätoiminta. Etsivä vanhustyö voi tässä tilanteessa olla se puuttuva rohkaisija ja saattelija, joka auttaa iäkästä ylittämään sen matalankin kynnyksen avun ja tuen piiriin.

Tärkeintä olisi, että kussakin tapauksessa saadaan ikäihminen juuri sellaisen avun piiriin, jota hän kaikkein eniten tarvitsee. Pieneltäkin tuntuva asia voi olla avun saajalle erittäin tärkeä, sanoo Päivi Tiittula.

Mikäli ikäihmisen tilanne on erityisen hankala, tarvitaan useamman osaajan verkosto auttamaan häntä selviytymään arjessa. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasioissa voi iäkäs olla samanaikaisesti tukea tarjoavan järjestön, seurakunnan ja kunnan avun piirissä. Kunnan palvelutarpeen arviointi tehdään, kun selvitetään löydetyn iäkkään oikeutta päästä kunnan palvelujen piiriin. Iäkkäiden kohdalla avun ja tuen tarve voivat vaihdella nopeastikin, jolloin tarvitaan joustavuutta ja ketteryyttä tukea häntä oikea-aikaisesti, riittävästi ja ennalta ehkäisevästi.    

Kokeilulla hyvä alku pidemmällekin yhteistyölle

Tämän kesän aikana toteutettava kokeilu on konkreettinen alku yhteistyölle, jonka oppi hyödynnetään syksyn jatkokehittämisessä. Tarkoitus on ottaa muitakin järjestöjä ja yhteistyökumppaneita kunta-järjestö -yhteistyöverkostoon, jolloin erityisosaaminen saadaan linkittymään kehitetyn yhteisen työn sujuvaksi jatkeeksi. Tavoitteena on, että kunta-järjestö -yhteistyö näyttäytyy iäkkäälle saumattomana tuki- ja palveluketjuna, joka vastaa hänen elämänsä muutoksiin luotettavasti ja turvallisesti. 

Helsingin toimintamalli ja hyvät käytännöt voidaankin jatkossa hyödyntää myös muissa kunnissa tai maakunnissa. Se onkin seuraava VALLIN Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen askel kohti valtakunnallista systeemistä, verkostomaista etsivää ja löytävää vanhustyötä. Askel, jonka avulla saadaan kaikki apua tarvitsevat ikäihmiset huomioitua ja autettua oikeaan aikaan, oikealla osaamisella ja oikeamääräisesti. 

Päivi Tiittula ja
Kati Harkoma

Etsivän vanhustyön verkostokeskus