Asia: HE 231/2021 vp Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tuoda esiin VALLI ry:n näkökantoja liittyen hallituksen esitykseen HE 231/2021 vp eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (VALLI ry)

Asia: VN/21414/2021 1 Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisesta annetun lain 5 b §:ssä säädettäisiin viranomaisen palveluaikojen riittävästä tasosta ja valtioneuvoston asetuksella eräiden palveluiden vähimmäistasosta erilaisissa toimipaikoissa. Käykö valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettuun lakiin ehdotetun 5 b §:n (riittävät palvelut) ja asetusluonnoksessa säädettyjen vähimmäispalveluaikojen suhde esityksestä selväksi?Kyllä. Haasteena on ennemmin 5 c

Asia: VN/11443/2021 Millaisia vaikutuksia näette ehdotettujen muutosten aiheuttavan?Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että on erittäin tärkeää päivittää nykyisiäkäytäntöjä, jotka monelta osin vaativat kehittämistä. Esteettömyysdirektiivissä parannetaan,kehitetään palveluiden ja niiden osa-alueiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Se vaikuttaamerkittävästi eri käyttäjäryhmien elämään. Erityisesti ikääntyneiden kohdalla muutosten vaikutukset näkyvät selkeästi esteettömämpinä ja käytettävimpinä palveluina. Esteettömyys on lähtökohtaisesti monen tekijän

Asia: VN/18534/2020 Saavutettavuuskirjasto Celian asema ja tarkoitus (1 §)Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä. Kirjaston tehtävät (2 §)Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä. Maksuttomuus (3 §)Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä. Käyttösäännöt sekä käyttö- ja lainauskielto (4 § ja 5 §)Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä. Yhteistyö,

Asia: VN/4118/2019 Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen?Kyllä Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihintahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)?Eduskunta, ministeriöt ja valtion virastot Yleiset huomiot esityksestäVanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää lausuntopyynnöstä ja kannattaa esitystä saadaavoimuusrekisteri. Se on rakennettava niin, että järjestöjen tärkeä vaikuttamistoiminta onmahdollista jatkossakin, myös pienille järjestöille ja yhdistyksille. Vanhus-

Asia: 434071/03.04.05.00/2021 1) keskimääräinen vastausaika, 2) osuudet puheluista, joihin on vastattu alle 60 sekunnissa, ja 3) osuudet puheluista, joihin on vastattu alle 180 sekunnissa. Kysymykset: Näettekö, että yllä mainitut vastausaikatiedot ovat merkityksellisiä kuluttajille heidän valitessaan liittymää (palveluntarjoajaa) Tiedot ovat oleellisia siltä osin, kun vasteajat pysyvät kohtuullisina. Jos vasteajat alkavat nousta hyvin suuriksi (eli asiakaspalvelun jonotusajat

Asia:  VN/27419/2020 Yleinen lausunto Voitte tässä lausua yleisesti luonnon virkistyskäytön strategiasta Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että strategia tavoitteineen on hyvä. Se on tärkeä myös ikääntyneiden kohderyhmien näkökulmasta.  VALLI ry:n mielestä strategiassa kokonaisuudessaan ja erityisesti kääntyneiden osalta olisi hyvä olla enemmän konkretiaa mukana. Luonto ja ulkoilu ovat merkittäviä voimaantumisen ja virkistyksen lähteitä myös

Asia:  OPH-3758-2021 Lukutaitostrategian lähtökohdat ja käsitteet Arvioi ja kommentoi lukutaitostrategian alkulukuja (Lukutaitostrategian lähtökohdat, Tavoitteena monipuolinen lukutaito, Lukutaitotutkimuksesta). Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry haluaa kiinnittää huomiota strategiassa käytettyyn ilmaisuun ”kaikenikäiset”. Ilmaisu läpäisee koko strategian, mutta ikääntyneet ja vanhat ihmiset eivät näy juuri lainkaan strategian sisällöissä. Strategiassa käytetty ”aikuisuus” tarkoittanee aikaa ennen työelämän päättymistä. Työuransa tehneiden

Asia:  OM082:00/2020 1. Yleiset huomiot Yleiset huomiot mietinnöstä: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) on huolissaan siitä, että hallitusohjelmakirjauksen (”puhelin- ja kotimyyntiä rajoitetaan ja säädellään tiukemmin kuluttajan suojaksi”) mukaisesti työryhmä ei ole esittämässä merkittäviä kiristyksiä puhelin- ja kotimyyntiin. Etenkin vanhat ja ikääntyneet ihmiset ovat puhelin- ja kotimyynnin suojan tarpeessa jäljempänä tarkemmin esitetyin

Asia:  VN/13519/2021 Sosiaalihuoltolaki: 1. Ovatko kotiin annettavia palveluja koskevat säännökset (19 §, 19 a § ja 19 b §) mielestänne onnistuneita? Jos eivät, miten muuttaisitte niitä? Ei: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) katsoo, että säännösten laadinnassa kehityssuunta on oikea, mutta toimenpiteet eivät välttämättä ole vielä riittävällä tasolla turvattaessa vanhojen ihmisten palvelujen