Asia: VN/13947/2020 1. Onko suosituksen pohjaksi esitetty riittävästi tilasto- ja tutkimustietoa ikääntymisestä ja palveluista? VALLI ry:n mielestä tilastojen osalta on esitetty riittävästi tietoa. Jatkossa voisi olla suomalaista tutkimustietoa laajemmin mukana, jossa keskiössä on vanhojen ihmisten omat kokemukset, myös palveluista. 2. Onko suositukseen valittu oikeat aihealueet väestön ikääntymisen ja siihen varautumisen sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen

Asia:  VN/501/2020 1. Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja ovat tilapäinen asuminen, tuettu asuminen sekä nk. tavallinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Palveluasumisella tarkoitetaan (kunnan järjestämässä) palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Erona tehostetun ja tavallisen palveluasumisen välillä on, että tehostettu palveluasuminen sisältää ympärivuorokautiset palvelut. Voitaisiinko tavallisen palveluasumisen käsite mielestänne poistaa lainsäädännöstä? Ei 2. Jos tavallisen palveluasumisen käsite

Asia: Lausuntopyyntö SMDno-2019-1708 sisäisen turvallisuuden selonteko; kehittämislinjaukset Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (VALLI ry) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. VALLI ry toteaa, että kaikkien kansalaisten tulee voida luottaa siihen, että heidän oikeutensa toteutuvat yhdenvertaisesti, ja että he voivat olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Osallistumiselle pitää luoda yhdessä

Asia: VN/15739/2020 Kommentit koskien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muuttamista sekä maksettavia korvauksia (9 a §, 79 § ja 79 a §)79 § 2. mom.: Yksityisille toimijoille korvataan suoraan aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja muut taloudelliset menetykset. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että mikäli 9 a §:n mukaisesta päätöksestä aiheutuu yksityisille toimijoille tulonmenetyksiä tai sopimussanktioita, ne

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8871/2019 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (VALLI ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 71 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden

VALLIn ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen kannanotto 11.9.2020 Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata jopa 127 miljoonaa euroa. Tämä vähentäisi yli kolmasosan tänä vuonna jaettavista avustuksista, jotka ovat noin 385 miljoonaa euroa. Suunniteltu leikkaussumma on valtion budjetista vain 0,2 prosenttia, joten sillä ei valtion taloutta pelasteta. Valtioneuvoston on ratkaistava yli tuhannen sote-järjestön yleishyödyllisen

Viime viikkoina on kuultu huolestuttavia uutisia liittyen järjestöjen rahoitukseen. Vielä keväällä keskiössä oli järjestöjen palvelutoiminnan rahoitus, myös VALLIn jäsenyhteisöjen avopalvelutoimintoja joutui koronan takia tauolle. Tuolloin vaikutimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että myös järjestötoimijat voisivat saada samalla tavoin koronatukea kuin yritystoimijatkin. Kesäkuussa tämä tulikin mahdolliseksi, mutta anti on jäänyt laihaksi. Avopalveluilla tuetaan vanhojen ihmisten mahdollisimman

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10633/2020 Väliraportissa on kuvattu koronaviruskriisin aikaista digiloikkaa laajasti eri sektoreilla. Katsotteko, että sektorien kehitystyötä on kuvattu riittävällä tavalla?Kyllä, kehitystyötä on kuvattu pääosin riittävällä tavalla, mielestämme 3. sektorista, järjestötoimijoista, ei kuitenkaan ole riittävää kuvausta. Toiminnan kuvaus jää osin kapeaksi, kyse ei ole vain raportissa

Mielipidekirjoitus 25.5.2020 Viime aikoina on ollut runsaasti kirjoituksia liittyen palvelutalojen asukkaiden tilanteeseen nyt korona-aikana. Ikäihmisille, kuten meille kaikille, on sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen äärimmäisen tärkeää. Yhteydenpitoväline on viime aikoina ollut lähinnä puhelin, joko ääni- tai kuva-ääniyhteyksin. Nämä eivät luonnollisesti korvaa kasvokkain tapaamisia ja yhteisiä keskusteluja. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton, VALLIn, jäsenyhteisöillä on Suomessa paljon palvelutaloja, joissa

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmistelussa vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustaminen Suomeen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen: vanhusasiavaltuutetun toimi edistäisi tätä tavoitetta. Suomessa on jo aiemmin perustettu useampia muita valtuutettuja seuraamaan eri ryhmien oikeuksia ja asemaa laajemmasta näkökulmasta; esimerkkeinä lapsiasiavaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu. Jo vuosia on keskusteltu vanhusasiavaltuutetun olemassaolon tarpeellisuudesta. Suomessa on useampia tahoja, jotka