Asia:  VN/10384/2019 VM212:00/2018 Ehdotukset järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi Ehdotus 1: Valtionavustustoiminnassa siirrytään uuteen, valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaisuutta edistävään toimintamalliin. Tuotonjakoministeriöt siirtyvät valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottavat käyttöön sitä tukevat valtionavustustoiminnan verkkopalvelut. Tuotonjakoministeriöt siirtyvät toimintamalliin kehittämisprojekteissa siten, että verkkopalvelut ovat kaikkien käytössä vuoteen 2024 mennessä. Valtionavustuskäytännöt yhdenmukaistetaan valtionavustustoiminnan uuden toimintamallin mukaiseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi / 30.6.2021Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11136/2021 1. Mitä suomalaisten talousosaamiseen liittyviä tilanne- tai olosuhdetekijöitä olisi erityisesti otettava huomioon kansallisessa talousosaamisen strategiassa? Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mukaan erityisesti tarvitaan talouteen liittyvää tuki- ja neuvontapalveluja äkillisissä elämänmuutostilanteissa. Tämän lisäksi on huomioitava, että eri elämänvaiheissa

Asia:  TRAFICOM/69790/04.04.05.03/2021 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että kehittämistyössä ja prosessissa on tärkeää osallistaa käyttäjäryhmiä esimerkiksi vanhat ihmiset ja saada tarpeellinen käyttäjäkokemus työn tueksi. Esimerkiksi 3. sektori tuo edustamiensa kohderyhmien äänen esille. VALLI toteaa, että eri sektoreiden välinen säännöllinen yhteistyö sekä muu sidosryhmätyö tuottavat merkittävää lisäarvoa kehittämistyöhön ja ratkaisuihin.  Liikennejärjestelmäanalyysin valmistelussa ja kehittämisessä

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1354/01/2019 Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi? Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että suunnitelmaluonnoksessa on huomioitu tärkeimmät toimenpiteet. Lisäksi VALLI toteaa seuraavaa: Saavutettavuus: Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Liikenneverkon palvelutason kehittämisessä on varmistettava, että ikääntyneen väestön tarpeet niin kaupungeissa kuin maaseudulla huomioidaan. Iäkkäille

Iäkkäät ihmiset tulee huomioida kuntien toiminnoissa ja palvelujen kehittämisessä, suosittavat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Vanhustyön Keskusliitto. Suositukset suomeksi (pdf): Kuntavaaliteesit 2021.Rekommendationer på svenska (pdf): Kommunalvalteser 2021. 1. Vanhuuteen varautuminen ja ennakointi lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.FAKTA: 90 % yli 50-vuotiaista sanoo, että vanhuuteen kannattaa varautua. (VTKL 2018) Vanhuuteen varautuminen on ennaltaehkäisyä ja ennakointia, jotta ikävaihe

Oikeusministeriön 2.11.2020 lähettämä lausuntopyyntö Diaarinumero: VN/549/2020 1. Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia? Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n näkemyksenä on, että vanhusasiavaltuutetun toimi osaltaan parantaisi ikääntyneiden asemaa ja edistäisi ikääntyneiden oikeuksia. Se edistäisi myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena olevaa ikäystävällisyyttä. Suomessa on useampia tahoja, jotka vaikuttavat ja

VALLI RY:N LAUSUNTO, JÄRJESTÖKUULEMINEN, DIGIPALVELULAIN SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää yhteistyötä AVIn saavutettavuuden valvontayksikön kanssa erittäin tärkeänä. AVIn yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa on ollut toiminnan alusta alkaen tiivistä, ja molemmin puolin on matala kynnys pitää yhteyttä, vaihtaa ajatuksia ja asiantuntemusta. VALLI toteaa, että ikäihmisten yhdenvertainen mukanaolo digitaalisessa yhteiskunnassa vaatii jatkuvaa eri sektoreiden välistä

Vuosi 2020 on ollut kaiken kaikkiaan hyvin poikkeuksellinen johtuen Covid19-pandemiasta. Olemme joutuneet elämään sellaisten haasteiden keskellä, joita emme osanneet edes ennakoida. Vanhojen ihmisten elämässä pandemia on lisännyt entisestään yksin olemista ja yksinäisyyden tunnetta. Yhteiset kohtaamiset lasten ja lastenlasten kanssa ovat vähentyneet, samoin ystävien ja muiden läheisten kanssa vietetyt hetket, sekä osallistumiset erilaisiin harrastusryhmiin tai kulttuuritapahtumiin.

Asia:  VN/23227/2020 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää kannatettavana hallituksen esitystä jatkaa Kuluttajasuojalain 7 luvun väliaikaista muuttamista. Koronakriisi on vaikuttanut monella tavalla kaikkien suomalaisten ja etenkin vanhojen ihmisten elämään. Kriisillä on ollut ja tulee olemaan myös taloudellisia vaikutuksia. Osa vanhoista ihmisistä on tilanteessa, jossa joutuu turvautumaan luottorahoitukseen ostaakseen lääkkeitä tai maksaakseen muut laskunsa. Arjessa

Asia: VN/21000/2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely Voidaanko ehdotetulla koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön avulla saavuttaa hyötyjä? Kyllä Onko esityksessä asianmukaisesti otettu huomioon henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat? Kyllä pääosin Onko esityksestä aiheutuvat vaikutukset arvioitu asianmukaisesti?