VALLIn uutiskirje 6/2019 Vallilla oli suuri ilo ja kunnia järjestää viime viikolla Suomen EU-puheenjohtajakauden virallinen oheistapahtuma, teemana Social Inclusion and Migrants. Seminaari oli Vallin ja Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen yhteisen Yhdessä-hankkeen päätösseminaari. Kansainvälisyyttä seminaariimme toi HelpAge Internationalin edustajat eri puolelta Eurooppaa. Seminaarista lisää tässä uutiskirjeessä toisaalla. Valli on ollut jo lähes kuusi vuotta HelpAge Internationalin jäsenenä ja

VALLIn uutiskirje 7/2019 Viime vuosina on eri puolella maata otettu käyttöön huoli-ilmoitus, jonka kuka tahansa meistä voi tehdä, kun kohtaa tai huomaa vanhan ihmisen, joka tarvitsee tukea ja apua arjessa selviytymiseen, ja joka ei vielä apua saa. ”Vanhuspalvelulain” 25 §:ssä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) eritellään ne viranomaistoimijat, joilla on

VALLIn uutiskirje 8/2019 Viime päivien ja viikkojen vauhti on uutisrintamalla ollut melkoinen. Maahan ollaan pian saamassa uusi hallitus. Myös Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:llä on ollut tapahtumarikas ja vauhdikas vuosi. Marraskuun edustajakokouksessa VALLI sai uuden puheenjohtajan ja uuden hallituksen. Uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2020 alusta on valittu VALLIn nykyinen varapuheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen Porin Ruskataloista. Edellinen kolmen vuoden

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10579/2020 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että luonnoksessa on jo huomioitu esityksen vaikutuksia ikääntyneet huomioiden. Samalla VALLI haluaa kiinnittää huomioita siihen, että ikäihmisiä ei käsiteltäisi mobiilisovelluksen käyttäjinä yhtenä homogeenisenä ryhmänä. Vrt. siihen, että kaikki nuoret

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1229/00.01.00.01/2017 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry. pitää 4. toimintaohjelman laadintaprosessia erittäin avoimena ja innovatiivisena ja sen tavoitteita ja sitoumuksia hyvin myönteisinä.  Hallinnon ymmärrettävyyteen ja mm. selkokieleen liittyvät tavoitteet ovat luonnoksessa varsin hyvin esillä. Niin ikään esim. avoimuusrekisterin laadinta on ohjelmassa erinomainen tavoite. Valli ry pitää myös erityisen hyvänä ja välttämättömänä, että kuntahallinto

Older women and social protectionStatement to the 63rd Commission on the Status of Women, March 2019 Multiple discrimination, intersecting inequalities and social protection for older women The empowerment of women and girls is essential for realizing the Sustainable Development Goals, and for this to be achieved their needs, rights and preferences at every stage of

Järjestökuuleminen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (VALLI) pitää yhteistyötä AVIn saavutettavuuden valvonta yksikön kanssa erittäin tärkeänä. Yhteistyö myös järjestötoimijoiden kanssa on ollut toiminnan alusta alkaen tiivistä. Toiveena on se, että yhteistyö ja matalan kynnyksen omainen toiminta jatkuu tulevaisuudessakin. VALLI haluaa tuoda esille sen, että ikäihmisten ääni, kokemus, tarpeet ja pitää huomioida myös saavutettavuu-den edistämisen ja

HE 310/2018 vp Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantojaan liittyen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (jatkossa Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 72 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Valli työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa

Asia: OPH-712-2020 Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä Työelämälähtöisyys näkyy erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksessa. Tutkintonimikkeet avaavat myös vanhustyön moninaisuutta, ja vanhuspalveluissa tarvittava syvällisempi osaaminen on mukana. Ikääntyneiden palveluohjaus omana osaamisalueenaan on tärkeä asia. Ikääntyneiden ja heidän läheistensä arkiteknologiaan ja hyvinvointiteknologiaan liittyvä opastus on tarpeellista myös muissa erikoisammattitutkinnon osaamisalueissa. Teknologian ja digitalisaation kasvaessa arjessamme kaikilta odotetaan uusia kansalaistaitoja, digitaitoja. Ja

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8392/2019 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 71 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. VALLI työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLIn toimintojen ja hankkeiden avulla